НОВ НАЧИН ИЗИГРАВАЊА ЗАКОНА НА ШТЕТУ ГРАЂАНА

Министарство одбране, као орган јавне власти, „пронашло“ је нов начин изигравања закона и мушкараца, као  војних обавезника, тако што им након неуспеле доставе позива, односно обавештења о преузимању писмена, подноси прекршајне пријаве. То је један од начина убирања харача за пуњење рупа у буџету, финансирање војске, владајуће странке, а све на штету грађана.

Министарство одбране, Регионални центар Министарства одбране Нови Сад, као и други Регионални центри широм Србије, мушкарцима, као војним обавезницима, након неуспелог достављања позива, и не достављања обавештења, од стране достављача, о покушају доставе позива  за саопштавање распореда у резервном саставу, и о накнадном преузимању истих, крши се и злоупотребљава закон на штету мушкараца, као војних обавезника.

 

 Такво поступање Министарства одбране, Регионалног центра није у складу са чланом 75. став 5. Закона о општем управном поступку, пошто то обавештење у коме се назначава лично име примаоца, подаци којим се писмено идентификује, просторија унутар органа у којој писмено (позив) може да се преузме, рок у коме се преузимање може извршити и датум када је обавештење остављено, ЈЕДНОСТАВНО – НИЈЕ ОД СТРАНЕ ДОСТАВЉАЧА ОСТАВЉЕНО НА МЕСТУ НА КОМЕ ЈЕ ПИСМЕНО ТРЕБАЛО ДА БУДЕ УРУЧЕНО, те стога, не  важи претпоставка из члан 75. став 6. Закона о општем управном поступку, по којој се сматра да је лично достављање извршено кад истекне 15 дана од дана када је обавештење остављено на месту на коме је писмено требало да буде уручено.

 

Према томе, мушкарац (мушкарци), војни обвезник, као окривљени  је у време извршења прекршаја био у НЕОТКЛОЊИВОЈ СТВАРНОЈ ЗАБЛУДИ (члан 21. став 2. Закона о прекршајима), јер због пропуста у достављању обавештења из члана 75. став 5. ЗОУП он није био дужан и није могао да избегне заблуду у погледу стварне околности која представља обележје прекршаја који му се ставља на терет. Реч је о околности да му је заказани термин за саопштавање распореда у резервном саставу, о чему окривљени није ништа знао, нити је био дужан да зна.

 

У конкретном случају, ТЕРЕТ ДОКАЗИВАЊА ДА ОКРИВЉЕНИ НИЈЕ БИО У НЕОТКЛОЊИВОЈ СТВАРНОЈ ЗАБЛУДИ ЛЕЖИ НА СТРАНИ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА, односно Регионалног центра. Међутим, подносилац захтева, односно Регионални центри такав доказ нису достављали, нити предложили. У прилог тврдњи да је терет доказивања на подносиоцу захтева за покретање прекршајног поступка,  говори Пресуда Прекршајног апелационог суда у Београду, 110 Прж. Бр. 24593/17 од 26.12.2017. године.

 

Наиме, уз захтев за покретање прекршајног поступка, подносилац, односно Регионални центри достављају  „оригинал коверат (S7)“, те предлажу саслушање сведока – „НО, НИЈЕДАН ОД ТА ДВА ДОКАЗА НИЈЕ ПОДОБАН ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ЧИЊЕНИЦЕ ДА ОКРИВЉЕНИ НИЈЕ БИО У НЕОТКЛОЊИВОЈ СТВАРНОЈ ЗАБЛУДИ. НЕМОГУЋЕ ЈЕ ТАКО УТВРДИТИ ДА ЛИ ЈЕ ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 5. ЗОУП ЗАИСТА ОД СТРАНЕ ДОСТАВЉАЧА БИЛО ОСТАВЉЕНО НА МЕСТУ НА КОМЕ ЈЕ ТО ПИСМЕНО ТРЕБАЛО ДА БУДЕ УРУЧЕНО, и то из следећих разлога:

 

– Сам коверат S7 не садржи ниједну чињеницу да је обавештење остављено на месту где је писмено требало да буде уручено, а Референт за РПиМ (ћата)…“ нема лична сазнања о горе наведеној важној околности. При томе, противно члану 181. став 1.  тачка 6) Закона о прекршајима, у захтеву за покретање прекршајних поступака нису наведени ни име, нити адреса предложеног сведока.

На основу свега изнетог, сходно члану 21. став 1. Закона о прекршајима: „Није одговоран за прекршај учинилац који је у време извршеног прекршаја био у неотклоњивој стварној заблуди.“

 

У оваквим ситуацијама, имајући у виду податке којима суд располаже, у конкретном случају није потребно непосредно усмено саслушање окривљеног (војни обавезник), сходно члану 203. Закона о прекршајима, те можете  доставити освоју писану одбрану.

 

Позивамо оштећене грађане да се јаве  групи „ПРАВДА ЗА ТАТЕ“ -и тата је родитељ, како би заједно са нама и нашим правницима решили овакве и сличне проблеме.

 

https://www.facebook.com/groups/485076355026207/

 

https://www.facebook.com/pravdazatateitatajeroditelj/

 

Кажите аутору, шта Ви мислите о овоме!