НЕвакцинација НИЈЕ занемаривање детета!


„Уколико је према свим осталим параметрима које предвиђа Посебан протокол система здравствене заштите о злостављању и занемаривању деце 2018, ваше дете – здраво, чисто, ухрањено, срећно и задовољно – нема елемената занемаривања.“


Маријана Сунајко, адвокат


На Скупштини УГ „Грађанска иницијатива за необавезну вакцинацију“, одржаној у Београду минулог викенда, присутним родитељима се између осталих обратила и адвокат Маријана Сунајко из Новог Сада која је дала прецизна појашњења о најваљеним изменама закона по којима ће се наводно невакцинација деце сматрати медицинским занемаривањем.


„Занемаривање не постоји уколико ви само нисте вакцинисали своје дете. Наглашавамо да је потребно да предате Захтеве за информисањем и накнадни захтев којим ОДЛАЖЕТЕ вакцинацију док не добијете потпуне одговоре на постављена питања и док лекар не искључи све контраиндикације на вакцину, наведене у упутству, међу првима преосетљивост на компоненте вакцине. Ваше је право у складу са чланом 11, став 2, Закона о правима пацијената да претходно добијете све информације у вези са медицинском мером коју лекар намерава да примени на детету, те стога, док вам не одговоре на сва ваша питања, као савестан и одговоран родитељ, ви не одбијате вакцинацију – одлажете је. Наиме, под занемаривањем детета се подразумева понашање родитеља којим се занемарују основне потребе детета, односно уколико се детету ускраћује храна, одећа, играње, медицинска заштита и школовање, као и уколико се деца непримереног узраста оставе баз надзора.


Да би постојало занемаривање детета мора постојати и ПОСЛЕДИЦЕ занемарености које се огледају у понашању детета које је несрећно, повучено, необично агресивно, има дуготрајне проблеме у здравњу и учењу. Дакле, уколико је ваше дете здраво и нема ниједан од претходно наведених „показатеља“, поред тога, здраво је, чисто, ухрањено, срећно и задовољно, а само није вакцинисано јер надлежне институције вама нису пружиле све потребне информације коју су вам потребне да бисте донели одговорну одлуку, у таквим ситуацијама нема занемаривања.“


Родитеље је такође занимало правничко тумачење новина за остваривање родитељског додатка за мајке, које у форми Захтева садрже питање вакциналног статуса деце, што представља директно кршење права на поверљивост личних података. Да ли ће се ускраћивати финансијка подршка мајкама чија деца нису вакцинисана иако су уредно поднеле Захтев за информисањем и искључивање котраиндикација од вакцинације, адвокат Сунајко је појаснила:


„У Захтеву за остваривање права на родитељски додатак мајке на првој страни где се поставља питање да ли је дете примило прописане вакцине у породилишту, треба да напишу тачан податак, односно ДА уколико је вакцинисано, а НЕ уколико није, с тим да уколико заокружите НЕ ставите * и напишите „видети напомену“. Надаље, на Изјави у којој треба да да се изјасните да ли дајете сагласност да орган поступка прибавља и обради личне податке о којима се води службена евиденција, треба заокружити под римско II, односно, да ћете ви сами прибавити податке за потребе поступка. Надаље, на следећој страни изјаве у „напомени“ ставити да су одређене вакцине одложене у складу са законом.


Истичем да орган поступка нема овлашћење да прибавља податке из здравстеног картона подносиоца захтева јер исти спадају у нарочито осетљиве податке о личности и нико нема право увида у исти изузев детета, законског затупника и у изузетним случајевима чланова уже породице. Из тог разлога они и траже да им ми доставимо те податке, али ми то нисмо дужни, те истичемо да су ти подаци нарочито осетљиви и да не дајемо саглсност да се извршава увид у исте. Треба нагласити да и уколико смо дали сагласност да орган поступка прибавља податке о којима се води службена евиденција, исти може по службеној дужности само да прибави следеће податке:


-податке из Матичне књиге рођених за сву децу;
-податак да је подносилац захтева држављанин Републике Србије;
-податак о пребивалишту подносиоца захтева:
-податке о пребивалишту за сву децу према редоследу рођења;

  • податке надлежног органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које је захтев поднет, да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на усвојење и да није лиљена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења. Дакле, орган поступка нема овлашћење да прибављаподатке из здравственог картона наше деце.

  • Поред наведеног, истичем да се подношењем захтева за остваривање права на родитељски додатак покреће управни поступак, те да је у истом таксативно наведено шта се од документације прилаже уз захтев, а то је између осталог само ИЗЈАВА да ли је дете вакцинисано (изјаву коју смо и дали), а која НЕ ТРЕБА да буде поткрепљена медицинском документацијијом.“

Закључак дискусије односио се на Закон о заштити личних података који, као и Закон о правима пацијената забрањује увид и дистрибуцију података из здравственог картона пацијента без писане сагласности пацијента односно родитеља/законског заступника малолетног детета.


Наиме, подаци из здравствене документације, међу којима и вакцинални статус пацијента, спадају у групу осетљивих подататка о личности, због чега је неопходно нагласити надлежној здравственој установи у којој пацијент има изабраног лекара, да се ускраћује (уколико је то пацијентова одлука) увид трећем лицу у здравствени досије детета.


“Ускраћујем право на увид у моје личне податке који се односе на остваривање права из обавезног здравственог осигурања надлежном овлашћеном здравственом раднику – наџорнику обавезног здравственог осигурања и захтевам да ми се упути писани ЗАХТЕВ ради претходног одобрења и сагласности за сваку такву намеру или радњу.”


Уколико се о ускраћивању приступа личним подацима нисте изјаснили приликом првог избора педијатра или изабраног лекара, можете о томе обавести накнадно Дом здравља преко писарнице или поштом са повратницом.

Приредила: Драгана Баша
УГ “Грађанска иницијатива за необавезну вакцинацију”
25.фебруар 2019.год
у Београду

 

Кажите аутору, шта Ви мислите о овоме!