За једнак третман оба родитеља- други део

Сећате се текста упућеном редакцији МEDIA GROUP 021 поводом Одлуке о забрани посета пацијентима у Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине у Новом Саду? Отвореним писмом обратио се Горан Бујић, активиста за права очева и једнак третман оба родитеља, оснивач новосадске групе грађана „Правда за тате- и тата је родитељ.

Za jednak tretman oba roditelja

Дана 24.01.2018. године Проф. др Јадранка Јовановић Привродски, вд директор Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине у Новом Саду донела је Одлуку којом се одређује мера забране посета пацијентима, у вези са актуелном епидемиолошком ситуацијом грипа у АП Војводини и претходним мерама везану за епидемију морбила Одлука ступа одмах на снагу.

У тој одлуци од 24.01.2018. године, између осталог се наводи мајка као пратиља детета. У тој одлуци отац није предвиђен као пратилац детета, чиме је Бујић Горан сматрао да је учињена дискриминација очева на основу пола, као припадника мушког пола. Овим се очеви онемогућавају да врше родитејско право у складу са законом.

Тим поводом упућена је притужба Поверенику за заштиту равноправности, Бранкици Јанковић.

Након утврђивања чињеничног стања и релавантног правног оквира, било је потребно испитати да ли је в.д директорка Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, доношењем Одлуке број 311 од 24. јануара 2018. године, у којој је наведено да мајка-пратиља детета може да борави уз дете у складу са прописаним епидемиолошким мерама(здрава мајка, са доказима о вакциналном статусу) дискриминисала подносиоца притужбе на основу личног својства- пола.

С тим увези, Повереник за заштиту равноправности Бранкица Јанковић указала је да не постоји ни један објективни разлог за доношење одлуке да само мајке могу да буду пратиље детета док је дете смештено у здравственој установи , те да прописивање оваквог правила представља поступање у складу са предрасудама, обичајима и другим друштвенин обрасцима понашања, који су засновани на стереотипним ставовима о улози полова, односно представљају дискриминацију на основу пола, која је изричито забрањена.

Поводом навода из изјашњења в.д. директора Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, проф др Јадранке Јовановић Привродски, да су због ограниченог капацитета за пратиоце хоспитализоване деце, проритет имале мајке дојиље и пратиоци тешко оболеле деце чије је присуство било неопходно из медицинских разлога, као и да ограничење пријема пратилаца деце и забрана посета има за циљ да се заштите сви хоспитализовани пацијенти од нових инфекција које би могли унети посетиоци и пратиоци, Повереник за заштиту равноправности сматра да је на надлежним службама Института, као и ординирајућим лекарима, да оцене да ли је присуство пратиоца сврсисхидно и да ли омета друге пацијенте, водећи рачуна о принципу најбољег интереса детета, односно хоспитализованих пацијената, те се ово овлашћење не доводи у питање . Међутим, у ситуацијама када је нужно донети одлуку који ће од пратилаца остати у болничкој соби, та одлука не сме да буде заснована на полу пратиоца пацијента.

Када је реч о наводима из изјашњења да ни у једном тренутку Институт није имао намеру да чини дискриминацију по било ком основу, Повереник за заштиту равноправности указао да у случајевима дискриминаације намера није правно релавантна, односно, да за утврђивање да ли је неко извршио акт дискриминације, није од значаја да ли је постојала намера да се друго лице дискриминише. Дискриминација се може извршити и без постојања намере, дакле и у незнању да је акт који се врши дискриминаторан и без постојања свести да се неко дискриминише. То значи да приликом испитивања да ли је одређен акт супротан императивним прописима о забрани дискриминације, намера извршиоца дискриминаторног акта није правно релавантна- навела је Бранкица Јанковић.

На крају, Повереник за заштиту равноправности указала да је веома важно имати на уму чињеницу да оба родитеља, имају права и обавезе да пођеднако и активно учествују у васпитању, нези и развоју детета. Стога, приликом одлучивања о праву на боравак пратиоца у болесничким собама, нужно је обезбедити једнак третман, а све одлуке морају бити засноване на објективним критеријумима, а не на основу застарелих и стериотипних уверења или праксе.

Имајући све ово у виду, Повереник за заштиту равноправности сматра да сви друштвени актери морају да пруже подршку и предузму све мере, свако у оквиру својих надлежности, како би у потпуности дошло до остварења принципа родне равноправности.

Повереник за заштиту равноправности мишљења је да доношењем Одлуке број 311 од 24.јануара 2018.године, у којој је наведено да мајка-пратиља детета може да борави уз дете у складу са прописаним епидемиолошким мерама ( здрава мајка, са доказима о вакциналном статусу), в.д. директор Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, проф. др Јадранка Јовановић Привродски, повредила је одредбе чл. 6 и 20. Закона о забрани дискриминације.

В.Д. директор Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, проф. др Јадранка Јовановић Привродски, извршила је законом забрањену дискриминацију над очевима.

 

Кажите аутору, шта Ви мислите о овоме!