Како мали Перица чита Закон о родној равноправности, епилог

Мали Перица, Ђокица и дечак из бајке „Царево ново одело“ решише да доврше читање и интерпретацију нацрта Закона о родној равноправности (РР), и са нама поделе своју јединствену перспективу коју се само они усуђују да изговоре. Ево неких њихових запажања, и питања која су им се јавила док су читали:

 1. Члан 42, став 2: „Дискриминацијом се не сматрају посебне мере којима се подстиче рађање и унапређују репродуктивна права и здравље жена“. Хм, ово делује мало контрадикторно: са „унапређењем“ репродуктивних права жена се углавном смањује рађање, питамо се на чему ће се више радити? А, па да, ово је феминистички закон, без сумње на повећању права жена.
 2. Члан 43, став 2: „Овим законом уређују се спречавање и сузбијање насиља које се врши од лица и према лицу које није члан породице у смислу закона којим се уређује насиље у породици“. Одавно нисмо имали тему родно заснованог насиља и насиља према женама (у даљем тексту: насиље), па ево да се подсетимо, и проширимо. Нагласак је на првој речи – „спречавање“, јер видимо да ће и овде, као и у „породици“, бити лажног пријављивања насиља које се није ни догодило, само на бази „страха“ жене да би могло да се догоди, што је увек, али и веома ретко, могуће (не пријављивање, које ће бити често, него насиље). Према томе, од усвајања овог новог закона, за мушкарце ће бити препоручене обавезне тамне наочаре 365 дана у години, и по сунчаном и по облачном дану, да жене не би могле да тврде да их је „насилно“ гледао! Заправо мислим да ћу већ сада да кренем да развијам овај бизнис, пошто ће та роба ускоро бити веома тражена 🙂 .
 3. Члан 44: „Забрањен је било који облик физичког, сексуалног, психичког, економског и социјалног родно заснованог насиља које се врши према лицу због његове припадности одређеном роду односно полу, која доводе или могу да доведу до повреде или патње, укључујући и претње таквим делима, …“. Питамо се само како ће се доказивати да се насиље врши „због његове припадности одређеном роду“, и да ли ће одређене „рањиве“ групе и родови (а њихов број је већ сада почео да расте у двоцифреним бројевима) пријављивати насиље и дискрининацију када их отпуштају због нерада, или неких других, неродних фактора? Такође, који ниво „патње“ ће бити толерисан, а који санкционисан, и да ли ће „рањиви“ родови имати нижи праг осетљивости на патњу, па ће и погрешна врста погледа изазивати њихову „патњу“?
 4. Члан 45: „Не сматрају се дискриминацијом посебне мере и програми намењени: 1) лицима која трпе насиље (жртве), којима се обезбеђују социјална, здравствена, правна и друга помоћ и накнада, 2) спречавању лица које је извршило насиље да настави или понови (учинилац), 3) збрињавању жртава насиља, 4) заштити других лица која су непосредно или посредно угрожена вршењем или последицама извршеног насиља, као и лица која су пријавила акт насиља, 5) превентивним интервенцијама и преваспитању учиниоца насиља“. Доста посла и за институције и НВО, доста новца из буџета ће се одлити, видим доста нових канцеларијских радних места на новим начинима прогона хетеросексуалних мушкараца. Добро, бар ће се повећати запосленост жена, и њихово „оснаживање“, а мушкарци нека се сналазе – „тамне наочаре за сваку прилику, још мало па нестало, до истека залиха, …“.
 5. Члан 48, опште и специјализоване услуге намењене жртвама насиља, став 4: „бесплатну правну помоћ и спровођење програма специјализованих саветовалишта за жене жртве насиља и њихову децу, прилагођено њиховим потребама и посебно осетљивим категоријама жена“. Изгледа да ће жене као и увек до сада бити главне жртве, заједно са својом децом, и да ће установе и „и удружења која у оквиру свог програма рада имају дефинисане активности на реализацији помоћи и подршке жртвама насиља“ умати пуне руке посла, и бизнис ће им цветати. Тако, ако нисте већ кренули са производњом наочара за мушкарце, одмах у АПР да регистујете удружење (синоним за НВО) које ће се овим бавити, а да би избегли конкуренцију, специјализујте се за неку посебно осетљиву категорију жена“.
 6. Члан 49, програми за учиниоце насиља: унапред видим да ће све незапослене психолошкиње са бироа овде наћи одлично плаћено запослење, а посао никада неће пресушити, јер другарице феминисткиње ће вам увек налазити нове и нове учиниоце насиља, проширивањем до у бесконачност дефиниције насиља, док не дођу до насиља на даљину (телепатског), ту ће ме изгубити, и сам ћу морати да потражим помоћ психолошкиња. Но да видимо како овај члан гласи: „Циљеви програма су да: 1) учиниоци насиља усвоје ненасилно понашање у међуљудским односима и 2) се спречи понављање кривичног дела, нарочито дела сексуалног насиља“. Напомена и за оне које пријављују НВО који ће се бавити овим преваспитавањима и променама свести: „Професионална и друга лица која учествују у заштити жртава насиља и њихове деце не могу истовремено учествовати у спровођењу програма за рад са учиниоцима насиља, нити се ове услуге могу организовати у истом простору“, па морате да се определите, да ли више волите да тешите жене, или да штројите мушкарце (верујем да ће и једних и других бити у довољном броју, знамо које ће се пријавити за ово друго, њихове најбоље пријатељице и конкуренткиње за сексуалне партнерке и руководећа места).
 7. Члан 50, превенција насиља: „и други органи јавне власти дужни су да спроводе мере превенције и сузбијања насиља, а нарочито: планирање, организовање, спровођење и финансирање мера намењених остваривању безбедности, програмима превенције свих облика насиља и програмима подршке за жртве и оне који насиље пријављују; подизање свести јавности о потреби спречавања насиља; специјализацију професионалаца који поступају у случајевима заштите жртава насиља и њихову редовну едукацију; обучавање професионалаца о насиљу; обезбеђивање социјалне, правне и друге помоћи и накнаде, у циљу заштите од насиља и отклањања и ублажавања последица насиља; обезбеђивање услуга збрињавања жртава насиља; обезбеђивање услуга учиниоцима насиља, у циљу спречавања даљег насиља, и друге мере“. Немам утисак да ће се друштво било чиме бавити до овим вештачки креираним проблемима, њиховој превенцији и решавању. Затворићемо све фабрике, отпустити војску, а целу државу претворити у једну велику менталну институцију која ће се бавити лажним жртвама и набеђеним учиниоцима насиља. Или сам само ја тако разумео ове дугачке листе неопходних мера и акција.
 8. Члан 51, цена лудила, односно „Финансијска средства за организовање и спровођење специјализованих услуга“, илити за лет преко кукавичијег гнезда: „Финасијска средства … обезбеђују се у буџету свих нивоа јавне власти, у складу са законом којим се уређује буџетски систем“. Куку леле, неће бити пара за праве проблеме, али ће бити за запошљавање феминисткиња, и то на послове руковођења.
 9. Члан 52, судска заштита: „У поступку у парницама за остваривање грађанскоправне заштите због дискриминације по основу пола, тужилац је ослобођен претходног плаћања трошкова поступка, који се исплаћују из средстава суда“. Значи, поред тога што ће бити финансијске помоћи „жртвама“ насиља као мотив за пријављивање, ти поступци ће за њих бити и потпуно бесплатни, и они ће бити финансирани из доприноса пореских обвезника, који су, подсетићемо, углавном мушкарци.
 10. Члан 57: „Органи државне управе и службе Владе и органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, без обзира на број запослених, као и други органи јавне власти који имају више од 50 запослених и радно ангажованих лица, дужни су да из реда својих запослених одреде координаторе за родну равноправност“. Значи додатно запошљавање стражара и ухода РР.
 11. Члан 58, евидентирање РР, дужности ухода и стражара, сада и код послодаваца: „Органи јавне власти и послодавци евидентирају податке о: … (4) распоређивању мушкараца и жена по радним местима, укључујући и руководећа радна места; (5) платама, односно зарадама и другим накнадама запослених, односно радно ангажованих  жена и мушкараца; (6) броју лица по полу која су у претходне две године више запошљавана и броју лица по полу која су добијала отказ, односно која су отпуштена, и разлоге за то; (7) разлозима због којих су на поједина радна места запошљавани, односно распоређивани у већем броју припадници одређеног пола; (8) броју примљених пријава запослених о њиховој изложености узнемиравању, сексуалном узнемиравању или уцењивању или неком другом поступању које има за последицу родну дискриминацију; (9) начину поступања послодавца или одговорног лица у органима јавне власти по поднетим пријавама; (10) броју судских спорова који су вођени по основу родне дискриминације, као и броју судских спорова који су окончани у корист запосленог и о начину поступања послодавца или одговорног лица у органима јавне власти по тим судским одлукама; (11) заступљености полова у програмима стручног усавршавања и обука и (12) заступљености полова у органима управљања и надзора, комисијама и другим телима код послодавца, односно органа јавне власти“. Пропустили су евиденцију о томе шта и колико једу запослени на паузама за ручак, по полу, и разлоге за то. Дакле, ниједан камен неће остати непреврнут, и послодавци боље да све спорове дискриминације реше у корист тужиоца, или (or else) …
 12. Члан 60, казнене одредбе, коначно: „Новчаном казном од 500.000 до 1.500.000 динара казниће се за прекршај послодавац који има својство правног лица ако: …“. Привредна Комора Србије сматра да члановима 60. и 61. Нацрта закона о родној равноправности су предвиђене казнене одредбе чији износи су драстично увећани у односу на казнене одредбе Закона о равноправности полова, па ми ту не би ништа додали, они су меродавнији да оцене.
 13. Члан 62, прекршаји политичких странка: „Новчаном казном од 300.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај политичка странка, као правно лице, … а казниће се и одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара“. Па после инсистирајте на представљању пропорционалном учешћу полова у чланству странке.

Добро, ако су деца нешто и пропустила, биће других да допуне. Потом им одрасли изнесоше бомбоне и свакојаке слаткише да им се захвале за искреност, простодушност, и нешто што они сами не би могли, или смели, да саставе, а то је критика неупитне феминистичке догме зване „родна равноправност“. А зашто је тема важна? Јер је РР феминистички разарач / ледоломац патријархата, и традиционалне, хетеросексуалне породице мушкарца и жене, која је свакако бољи модел него једнородитељска, усвојеничка, или истополна породица. За кога бољи? „Па за опстанак људске врсте“, рече Перица, са поносом, очекујући петицу, но то ће зависити од тога да ли су у међувремену наставни програми већ промењени, па се његов одговор рачуна као погрешан.

Први и други део овог чланка:

http://скк.срб/2018/04/11/1kako-mali-perica-cita-zakon-o-rodnoj-ravnopravnosti-uvod/

http://скк.срб/2018/04/28/kako-mali-perica-cita-zakon-o-rodnoj-ravnopravnosti-nastavak/

 

сваке среде (и понекад викендом) за СКК пише Михаило Алић
http://www.ultrahome.in.rs/muska

 

2 коментара


 1. Pederizacija, feminizacija, rasrbizacija je u toku.
  Onaj ko ima muda neka ih utuca ako bi da ostane muško.
  Pederi i lezbejke rodno ravnopravni, njima muda i tako ne trebaju.
  Oni imaju Brankicu Stanković koja ih tetoše i brine o njima.
  Gladni i bolesni neka se snalaze kako znaju.
  Za prajd mora biti love.
  Srbija napreduje, ludilo se umnožava.
  Bar da umem da crtam pa da dobijem ista prava kao i onaj izbegli crtački genije.

   
  Одговори

Кажите аутору, шта Ви мислите о овоме!